Проекти

 
ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" работи по следните проекти:

- Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съфинансирана от Европейския социален фонд. Включването в проекта е от месец декември 2019 год., детската градина работи по Дейност 2 - Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи - допълнителен непедагогически персонал и заплащане на такси на деца, отговарящи на изискванията на Механизма за избор на целева група за подпомагане на заплащането на такси по проекта.

 

- Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

От учебната 2021-2022 год. ДГ106 започва работа по проект на МОН по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" - "Подкрепа за приобщаващо образование". Целта на проекта е осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. По проекта ще се провеждат обучения на екипи за подкрепа за личностно развитие, както и обучения за учители и непедагогически персонал. Дейностите целят повишаване на професионалната компетентност на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. В ДГ106 по проекта са назначени психолог и ресурсен учител, които ще работят с деца на допълнителна подкрепа и ще оказват подкрепа на педагогическия и непедагогически персонал при осъществяване общата подкрепа.

 

- Програма на Столична община "Календар на здравето"

От учебната 2021-2022 година ДГ№106 "Княгиня Мария Луиза" се включва като пилотна градина по проект на Столична община "Календар на здравето". Проектът е насочен към осъществяване на повече дейности на открито и с по-голяма физическа активност за децата, провеждане на педагогически ситуации в "открита класна стая", ежедневен и активен престой на чист въздух, учене чрез опит - наблюдение и целенасочен допир до природата. Осигуряването на повече време за игра и обучение, навън ще доведе до по-здрави и закалени деца, със стабилно емоционално състояние и психически комфорт, разгръщане потенциала на всяко дете и физическо укрепване на детския организъм.