Родителско настоятелство

Сдружение "Настоятелство за подпомагане на 106 ЦДГ Княгиня Мария-Луиза"

Регистрирано в Софийски градски съд на 31.03.2008г. с фирмено дело Н 234/21.03.2008г.

Целите, които сдружението си поставя, го определят като организация за осъществяване на дейност в обществена полза:

  • подпомага изграждането, осъвременяването, подобрението и поддържането на материално-техническата база на детската градина и околното пространство;
  • подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователните програми по проблемите на децата;
  • участва при определяне на допълнителните педагогически дейности на извън-учебните форми на работа с децата и съдейства за тяхното реализиране;
  • подпомага и съдейства за включване на родителите при организиране на свободното време на децата;
  • обединява усилията на родителите и учителите за полагане на по-големи грижи за защита на интересите на децата и детската градина и осигуряване на допълнителни средства за осъществяване на целите, функциите и нуждите на 106 ЦДГ.

Ръководител: нот. В.Кацарова