Прием и необходими документи

Ред за кандидатстване и прием:

1. Кандидатстването и записването на децата в детската градина става по желание и избор на родителите (настойниците).

2. Заявленията за прием (регистрация) се подават от родителите (настойниците) на детето по интернет на адрес: kg.sofia.bg :

 • от персонален компютър;
 • чрез директора на детското заведение;
 • чрез районната администрация;
 • в дирекция "Образование" на Софийска община.

На посочения сайт е дадена допълнителна информация.

3. Децата се класират от електронната система "Информационна система за обслужване на детските градини" съобразно събраните точки от посочените критерии.

4. Децата със СОП и Хронични заболявания се приемат по въведена процедура и назначена комисия за разглеждане на документите. Документите се подават от 01 януари до 30 септември на текущата година за предстоящата учебна година.

Документи за записване на детето:

 • Акт за раждане на детето / ксерокопие
 • Лични карти на родителите / ксерокопие
 • Служебни бележки за родителите за месторабота по трудов договор
 • Документи, доказващи избраните показатели и получените точки за класирането.
 • Имунизационен паспорт на детето
 • Лична здравно-профилактична карта на детето
 • Медицинска бележка, че детето не е в контакт със заразни заболявания (до три дни преди посещението на детето в детската градина);
 • Други документи, които се изискват от информационната система за прием на деца

 (материалът е  от официалната страница на ИСОДЗ)

Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Раздел I. Общи положения

1.1. С тези правила се определя редът и условията за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли /СДЯ/, обединени детски заведения /ОДЗ/ и целодневни детски градини /ЦЦГ/ на територията на Столична община.

1.2. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст,

1.3. Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 10 месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски заведения /ОДЗ/.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Закона за народната просвета подготовката на децата за училище е задължителна една година преди постъпването им в първи клас.

1.4. Настоящите Правила за приемане на деца в общинските СДЯ, ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община обхващат процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от СДЯ, ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община.

1.5. Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора на съответната СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

Раздел II. Процедури

2.1. Регистриране и кандидатстване

2.1.1. Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ, ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община се регистрират в
Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/.

2.1.2. Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по
електронен път или на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят /настойникът/ предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДЗ на адрес kg.sofia.bg

В случай, че родителите /настойниците/ се регистрират на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ, е задължително да попълнят писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването в ИСОДЗ. Данните се въвеждат в електронната система от директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ в съшия ден.

Изборът на начина на регистриране и кандидатстване се прави от родителя /настойника/ на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация.

2.1.3. Кандидатстването на деца, родени след 31.12.2005 г. се осъществява по график, определен от Дирекция „Образование" и дирекция „Здравеопазване" и публикуван в сайта на ИСОДЗ, най-малко един месец преди извършване на класирането.

2.1.4. В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане на желанията на родителите /настойниците/ за определени СДЯ, ОДЗ и ЦДГ директно в ИСОДЗ или чрез допълнително заявление до директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

2.2. Класиране

2.2.1. Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция „Образование" и Дирекция „Здравеопазване". Същият се публикува на сайта на ИСОДЗ и се обявява на видно място в детските заведения от директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

2.2.2. Класирането се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите /настойниците/ информация за наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и допълнителни критерии, приети от Педагогическия съвет на съответното ОДЗ и ЦДГ и допълнителните критерии в т. 3.5 за СДЯ.

2.2.3. Директорите на СДЯ, ОДЗ и ЦДГ своевременно актуализират броя на свободните места. Класирането се извършва за всички обявени свободни места.

2.2.4. Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК се приемат на място в СДЯ, ОДЗ и ЦДГ съгласно действащата нормативна уредба.

2.2.5. Децата записани по т. 2.2.4. се отразяват в ИСОДЗ от директорите на детските заведения и броят им се публикува за всяка група и всяко СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

2.2.6. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран.

2.2.7. Децата се класират и записват в група с по-голяма възраст на децата, когато има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Информация за тези места и групите, за които се кандидатства се обявява от директорите на ОДЗ и ЦДГ, а класирането се извършва от ИСОДЗ с разрешение и по ред, определен от Дирекция „Образование" при Столична община.

2.2.8. В една СДЯ, ОДЗ и ЦЦГ, за групите с прием от месец септември на първо класиране с предимство по социални критерии могат да бъдат класирани не повече от 40 % деца от общия брой свободни места.

2.2.9. Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група за всяко детско заведение чрез информационната система.

2.2.10. Класирането се извършва по реда на желанията на родителите /настойниците/ за съответните СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

2.2.11. Класирането на деца от 10 месечна до тригодишна възраст с нарушен слух и имплантиран кохлеарен имплантант за прием в профилирана ДЯ №35 за деца с нарушен слух - район „Триадица" се извършва от директора на ДЯ № 35. Родителите представят медицински документ - решение на ДЕЛК. Приемат се до 4 деца с нарушен слух в една група. Информация за класираните деца се подава от директора на ДЯ в ИСОДЗ.

Класирането на деца за прием в специални детски градини и специални групи /"Целодневна детска градина с интегрирано обучение №112 - район „Витоша", Логопедична детска градина № 134, ЦДГ № 124 със специална група /деца, болни от диабет/ - район „Красно село", Целодневна детска градина № 56 с логопедични групи - район „Лозенец", ЦДГ № 17 и ОДЗ № 59 със специални групи - район „Младост", ОДЗ № 61 със специална група — район „Слатина", ЦДГ № 13 със специални групи -район „Люлин", ОДЗ № 25 със специална група - район „Банкя"/ се извършва от специализирана комисия. Информация за класираните деца се подава от директора на ОДЗ или ЦДГ в ИСОДЗ.

2.2.12.   Информация за всяко класиране се изпраща в електронна поща до родителите /настойниците/, публикува се в ИСОДЗ и се изнася в списъци пред СДЯ, ОДЗ и ЦДГ. Отговорност на родителите /настойниците/ е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

2.2.13. Преди всяко класиране родителите /настойниците/ имат възможност да пренареждат или добавят нови желания за определени СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

2.3. Записване

2.3.1.  Родителите /настойниците/ или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в СДЯ, ОДЗ или ЦДГ в рамките на установения срок за записване.

През първото тримесечие на всяка календарна година Дирекция „Образование" и Дирекция „Здравеопазване" към Столична община изготвят и публикуват в ИСОДЗ график на основните събития и срокове по процедурите на класиране и записване за съответната година за СДЯ, ОДЗ и ЦДГ.

2.3.2. При записване родителят /настойникът/ представя следните
задължителни документи:

- попълнено заявление по образец /предоставя се от директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ/

В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите /настойниците/ и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите /настойниците/, като ксерокопията остават в детското заведение.

Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

- Официален документ от работодател, удостоверяващ, че родителят /настойникът/ работи, който съдържа: изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

- За самоосигуряващи се родители - копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски

2.3.3.    При записване родителят /настойникът/ се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в СДЯ, ОДЗ или ЦДГ.

2.3.4.    Директорът на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т. 3.1. от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ, или упълномощеното от него лице в ИСОДЗ до изтичане срока на записване за съответното класиране.

2.3.5.    Ако се установи, че родителят /настойникът/ е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващо класиране.

2.3.6.    При класиране от ИСОДЗ на дете на обявено свободно място, директорът на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ няма право да откаже записване освен в случаите на т.2.3.5 както и на дете със специални образователни потребности за ОДЗ и ЦДГ, незаявено в ИСОДЗ от родителя преди извършване на класиране или с писмено разрешение на Дирекция „Здравеопазване" за места в СДЯ и дирекция „Образование" за места в ЦЦГ и ОДЗ,

2.3.7.    При постъпване на детето в СДЯ, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 26 / 28.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и други допълнителни документи, определени от директора на СДЯ.

При постъпване на детето в ОДЗ или ЦДГ, родителят /настойникът/ трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 4, ал.2 от Наредба №3 / 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и други допълнителни документи, определени от директора на ОДЗ или ЦДГ.

2.3.8. При записване в СДЯ, ОДЗ или ЦДГ всички останали кандидатури на детето отпадат от ИСОДЗ и то не подлежи на по-нататъшно класиране за съответната година.

2.4. Преместване

2.4.1. Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочен в т. 2.2. и т.2.3 от настоящите Правила.

2.4.2. Директорите на СДЯ, ОДЗ и ЦДГ могат да извършват преместване на деца между две детски заведения при подадени писмени заявления на родителя /настойника/ и на двете деца. Преместването се отразява от директорите на СДЯ, ОДЗ и ЦДГ в ИСОДЗ.

2.5. Отписване

2.5.1. Децата се отписват от СДЯ, ОДЗ или ЦДГ по желание на родителите /настойниците/.

2.5.2. Отписването задължително се отразява от директора на СДЯ, ОДЗ или ЦДГ в Информационната система за обслужване на детските заведения.

2.5.3. При класиране и записване на дете в група с прием от месец септември, което посещава друго СДЯ, ОДЗ или ЦДГ към момента назаписване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в новото ОДЗ или ЦДГ през месец септември и при представени документи за липса на финансови задължения към посещаваното СДЯ, ОДЗ или ЦДГ

Раздел III. Критерии

3.1. В самостоятелните детски ясли /СДЯ/, обединените детски заведения /ОДЗ/ и целодневните детски градини /ЦДГ/ с предимство преди всички останали кандидатстващи деца се приемат деца, които отговарят на следните критерии:Общи критерии

Необходими

документи

1

Постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община на поне единия от родителите /настойниците/ - 3 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;

2

Работещ родител /или в отпуск по майчинство/, който е социално осигурен – по 1 т. за родител

Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя;

 

За самоосигуряващи се родители – копие от документите, удостоверяващи внесените осигурителни вноски;

 

За отпуск по майчинство – служебна бележка, ме родителят е в отпуск по майчинство;

3

Родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на Столична община - по 1 т. за родител

 

Служебна бележка от акредитиран ВУЗ на територията на Столична община;

4

Детето има поне един родител/ настойник или баба/дядо, които работят в общински ЦДГ/ОДЗ или детски ясли на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди заявяване на предимство в ИСОДЗ - 3 т.

Служебна бележка от детското заведение и удостоверение за раждане на съответния родител / настойник за доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете;

5

Детето посещава общинска самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т.

Служебна бележка от съответната самостоятелна детска ясла

 

Социални критерии

Необходими документи

6

Деца-сираци - 6 т.

Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето

7

Деца-полусираци - 3 т.

Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето

8

Деца, на които поне член от семейството е с инвалидност от 71 % до 100 % - 3 т.

Решение на ТЕЛК

9

Дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права - 3 т.

Удостоверение за раждане на детето или Съдебно решение

10

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т.

Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане"

11

Деца в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето - 3 т.

Писмо от „Отдела за закрила на детето" към дирекция „Социално подпомагане"

12

Деца от многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата

13

 

Деца-близнаци - 2 т.

Удостоверения за раждане на децата3.2. Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя /настойника/ СДЯ, ОДЗ и ЦДГ, за които кандидатства:

 • За детското заведение по първо желание - 3 т.

 • За детското заведение по второ желание - 2 т.

 • За детското заведение по трето желание - 1 т.

3.3. Всяко ОДЗ и ЦДГ, на основание чл. 25, ал.2, т.6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, по решение на Педагогическия съвет приема допълнителните критерии за прием на деца. В заседанията на Педагогическия съвет могат да участват представители на родителските настоятелства. Приетите критерии се съгласуват с Дирекция „Образование" на Столична община.

3.4. Допълнителните критерии, приети от Педагогическия съвет на
съответното ОДЗ и ЦДГ и необходимите за тях документи за доказването им се обявяват всяка календарна година в рамките на не по-малко от 7 дни преди първото обявяване на свободните места за прием от месец септември през съответната година, както следва:

 • от директора на ОДЗ или ЦДГ на видно място в детското заведение

 • в профила на всяко ОДЗ и ЦДГ в ИСОДЗ

Класирането на деца по допълнителни критерии се извършва чрез ИСОДЗ.

3.5. Допълнителни критерии за Самостоятелните детските ясли

 

Допълнителни критерии

Необходими документи

1. Детето има брат/сестра, които са записани в съответната СДЯ и не са приети в ОДЗ или ЦДГ – 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

2.     Семейството     живее     на територията на административния район на СДЯ – 0,1 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или Удостоверение от съответната общинска администрация /за настоящ адрес/;

 

 

3. Месторабота на родителите в административния район на СДЯ – 0,1 т.

Служебна бележка от работодателя, която съдържа изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

4. Детето има брат или сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца – 0,1 т.

Удостоверения за раждане на децата

5. Детето има поне един родител/ настойник, които са с медицинско образование и работят в общинско лечебно и здравно заведение на територията на Столична община не по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимство в ИСОДЗ.

Служебна бележка от лечебното/здравното заведение и удостоверение за раждане на съответния родител/настойник за доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете

3.6. В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа.

Раздел IV. Контрол

4.1. Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция „Здравеопазване", а за обединените детски заведения и целодневните детски градини - от Дирекция „Образование" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед №РД-09-01 -163 / 05.04.2011 г. на кмета на Столична община.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 2, т.6 и чл. 150, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета, чл. 119 от Закона за здравето и Наредба №26 / 28.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и са в съответствие с действащото българско законодателство. Те се прилагат за деца, родени след 31.12.2005 г.

§ 2. За 2011 год. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва при спазване на следния ред:

1. Кандидатстването и класирането на децата за приемане в самостоятелните детски ясли на хартиен носител по критерия „дата на подаване" се извършва в срок до 30.06.2011 г. на място във всяка СДЯ. След тази дата няма да се приемат молби/заявления по досегашния ред.

2.До 31.08.2011 г. всички деца, посещаващи детска ясла (включително класираните за прием от септември 2011 г. по т. 1) се въвеждат в ИСОДЗ от .директора на съответната ясла.

3.От 01.09.2011 г. процесите по регистрирането и кандидатстването се извършва само чрез ИСОДЗ.

4.Неудовлетворените молби/заявления, подадени до 30.06.2011 г., продължават да се класират по фактор време до края на 2011 г. Заявленията на деца, които не са били класирани до 31.12.2011 г. се анулират.

5.От 01.01.2012 г. процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца в СДЯ се извършва чрез ИСОДЗ.

Тези правила влизат в сила от датата на приемането им от Столичен общински съвет и могат да бъдат изменяни или допълвани по реда на тяхното приемане.

 

Допълнителни критерии за прием в ЦДГ 106 "Княгиня Мария-Луиза"

 • Детето има брат/сестра, които са записани в детската градина и не тръгват на училище от септември
 • Детето има поне един родител, който работи на трудов договор в общинските училища най-малко 6 месеца преди класиране и не е в период на предизвестие
 • Детето има поне един родител, чиято месторабота е в административния район на детската градина
 • Детето има брат/сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца

Допълнителните критерии са определени по решение на Педагогическия съвет съгласно Чл. 3.3 от Правилата за прием, утвърдени от Столичния общински съвет. Всеки допълнителен критерий дава по една подточка за вторично подреждане в рамките на групи от кандидатури с равен брой точки по критериите от Чл. 3.1 и Чл. 3.2 от Правилата за прием.