Допълнителни дейности

Обяви за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности

 Видовете допълнителни образователни дейности се определят с решение на Педагогическия съвет и се предоставят за избор от родителите. Изпълнителите, които осъществяват ДОД се избират чрез конкурс. Конкурсите се провеждат поотделно за всяка една от дейностите.

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства.

Необходимите документи за участие в конкурса, критериите за оценяване и начина на провеждане можете да намерите на сайта на Столична община в "Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община".

Детска градина 106 "Княгиня Мария Луиза" има действащ договор с:

  • ДЮФК "Национал" - футбол

Обявени са конкурси за следните допълнителни образователни дейности - 2020 г.:

  • Английски Език
  • Народни Танци
  • Логопед
  •  СЪОБЩЕНИЕ - Срокът за подаване на документи за участие в конкурс да допълнителна образователна дейност ЛОГОПЕД се удължава както следва от 17.06.2020г. до 23.06.2020г. Провеждане на конкурса на 24.06.2020 г.

Резултати от проведените конкурси - 2020 г.: