Документи

Етична декларация и кодекс 2021-2022 

Програмна система и дневен режим 2021-2022

Правила за достъп в ДГ 106

Стратегия за развитие на ДГ-106 2020-2024

План за действие и финансиране по Стратегията за развитие на ДГ-106 2021-2022

Правилник за дейността на ДГ-106/2021-2022

Информирано съгласие

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството

 График на дейностите на вътрешната система за управление на качеството на образованието,възпитанието и социализацията в  ДГ-106 за 2021-2022

Наръчник за управление на качеството в ДГ-106 2021-2022

Годишен план 2021-2022

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ/2021-2022 

 Правилник на Комисията по качеството в ДГ-106 за 2021-2022

Вътрешни правила за дейността на ДГ № 106 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вътрешни правила за защита на личните данни 2021-2022

Вътрешни правила по ЗДОИ 2021-2022

План-програма БДП 2021-2022г.