Плащане на такси и ДОД

Уважаеми родители,

уведомявам Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.) параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.

Таксите за допълнителните образователни услуги, се заплащат на място, в детската градина.