Новини

ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съфинансирана от Европейския социален фонд. Включването в проекта е от месец декември 2019 год., детската градина работи по Дейност 2 - Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи - допълнителен непедагогически персонал и заплащане на такси на деца, отговарящи на изискванията на Механизма за избор на целева група за подпомагане на заплащането на такси по проекта.