Новини

Добре дошли в сайта на ДГ № 106 "Княгиня Мария Луиза"

 

Тук ще намерите необходимата ви информация за Детска градина № 106 "Княгиня Мария Луиза" - нашите цели, мисия, педагагогически екипи и дейности, които са насочени към създаването на позитивна образователна среда.

НАШАТА МИСИЯ

Детската градина да бъде място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, център на сътрудничество и пълноценна подготовка за началната училищна степен. Да създадем условия, при които децата да се възпитават, обучават и социализират в свят на ценности, на адекватно социално поведение и взаимоотношения, да подпомогнем тяхното израстване като успешни и достойни личности, съобразно изискванията на новото време.           

НАШАТА ВИЗИЯ

Съвременна институция за овладяване, възприемане и адаптиране на нови знания, за формиране на детските способности и таланти. Възпитаване на общочовешки ценности и качества.

НАШАТА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални материални, педагогически и здравно-хигиенни условия за отглеждането, развитието и възпитанието на децата. Личностно ориентиран образователен процес и социализация на детската личност, прилагайки изискванията на ЗАКОНА за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)                                                                                                                                                                                            

Директор:

Нина Дончева, магистър "Предучилищна педагогика". Професионално-педагогическа специализация "Иновации в образованието".