Новини


Родителство в условията на COVID-19

Част 1 - Време за общуване

Част 2 - Бъдете позитивни

 

Важно - Плащане на такси и ДОД

Уважаеми родители, във връзка с усложнената обстановка в страната и ограничаване на разпространението на COVID-19 предлагаме вариант за плащане на таксите по банков път.

I. Информация за дължимите суми - такси за детска градина - може да получите след регистрация в сайта https://roditel.eu или на имейлите на групите. Регистрацията се прави чрез ваш email и ЕГН на детето /това е първоначалната парола/.

Срокът за плащане е до 10-то число на месеца следващ месеца на посещенията. Начинът на плащане е по ваш избор - банков превод или на място. С оглед епидемичната обстановка препоръчваме дистанционното плащане.

Платежното трябва да съдържа:

  1. Банкова сметка на ДГ 106:

IBAN – BG61SOMB91303142775300

BIC – SOMBBGSF

  1. Трите имена на детето и групата/Тази информация е важна, за да се избегнат обърквания в преводите на сумите !!!/

II. Информация за дължимите суми - такси за допълнителни дейности -  ще получите чрез каналите за онлайн комуникация от учителите по групи. Плащането ще се осъществява по банкови сметки на фирмите, които сте получили чрез представителите на Обществения съвет към ДГ№106. При невъзможност за подобно плащане има вариант то да се направи на място в ДГ.

Платежното трябва да съдържа:

1. Детската градина, трите имена на детето и групата.

 

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!    ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И БЛИЗКИТЕ СИ!

 

 

 

Тук ще намерите необходимата ви информация за Детска градина № 106 "Княгиня Мария Луиза" - нашите цели, мисия, педагагогически екипи и дейности, които са насочени към създаването на позитивна образователна среда.

НАШАТА МИСИЯ

Детската градина да бъде място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, център на сътрудничество и пълноценна подготовка за началната училищна степен. Да създадем условия, при които децата да се възпитават, обучават и социализират в свят на ценности, на адекватно социално поведение и взаимоотношения, да подпомогнем тяхното израстване като успешни и достойни личности, съобразно изискванията на новото време.           

НАШАТА ВИЗИЯ

Съвременна институция за овладяване, възприемане и адаптиране на нови знания, за формиране на детските способности и таланти. Възпитаване на общочовешки ценности и качества.

НАШАТА ЦЕЛ

Осигуряване на оптимални материални, педагогически и здравно-хигиенни условия за отглеждането, развитието и възпитанието на децата. Личностно ориентиран образователен процес и социализация на детската личност, прилагайки изискванията на ЗАКОНА за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.)                                                                                                                                                                                            

Директор:

Нина Дончева, магистър "Предучилищна педагогика". Професионално-педагогическа специализация "Иновации в образованието".